Jdi na obsah Jdi na menu

5. neděle postní

28. 3. 2020

dlan.jpgMANUÁL PRO DOMÁCÍ BOHOSLUŽBU SLOVA - 5. NEDĚLE POSTNÍ (KE STAŽENÍ)

SLOVO OTCE ERVÍNA:

Milí přátelé,

opět vás všechny zdravím o této 5. neděli postní a ujišťuji vás modlitbou i vzpomínkou při mši sv. Kdo jste v pátek sledovali přenos z Vatikánu papeže Františka, tak si jistě uvědomujete příběh z evangelia, který vybral - utišení bouře na moři. Ocitáme se teď opravdu všichni na rozbouřeném moři koronaviru, přepadá nás třeba strach o sebe a starost o naše blízké. Voláme: "Pane, hyneme!" Ale nezapomeňme na nejdůležitější: Ježíš je s námi! I my můžeme slyšet jeho hlas: "Nebojte se malověrní a nepochybujte!" I když vidíme prázdné náměstí, prázdné ulice, jako by život skončil,  On je s námi, jsme Jeho děti a jsme v Jeho rukou.

Možná, že znáte obrázek lidské dlaně, která nám symbolizuje tu Boží a v ní schoulené dítě a je tam napsáno: "Ty jsi můj Bůh, Ty znáš mou budoucnost, není, kdo by mne vytrhl z Tvé ruky." A to bych vám všem přál, abychom tuto jistotu zvláště v těchto dnech a stále zakoušeli.

Druhá věc, kterou papež František zdůraznil je to, že máme dvě zbraně, modlitbu a tichou službu. Právě pro toto je nyní velký prostor. Proto bych chtěl také poděkovat všem, kteří se  modlí a slouží či pomáhají jakýmkoliv způsobem.

O 5. neděli postní, čteme v evangeliu příběh o vzkříšení Lazara. Ano, i my často skončíme jen u výsledku vzkříšení a všechno to podstatné před tím, to co nás tak nezajímá, nám utíká. Byli na tom stejně všichni kolem Ježíše. Apoštoly si Ježíš vybral prosté, ale šikovné. Také Lazarovy sestry nebyly nechápavé Přesto vzali na vědomí jen část toho, co Ježíš řekl. Slyšeli jen to, co se jim líbilo: "Tato nemoc není ke smrti." Na druhou část, že skrze ni má být Ježíš oslaven, na to už nedbali. Všem se totiž v té situaci vytratil Ježíš. Všichni býváme mnohdy zahlceni různými událostmi, čekáme na výsledky, ale na Toho, který je s námi nedbáme, toho přehlížíme. A tak prosme, abychom v událostech, které prožíváme, neviděli jen události samotné, nezdar nebo úspěch, ale abychom viděli především Toho, který s námi v těch událostech je, samotného Ježíše. To vám ze srdce přeji.

  • Blíží se nám Květná neděle a Svatý týden. V těchto dnech, nejprve na vesnicích, se budeme telefonicky domlouvat na možnosti sv. smíření a eventuálně dalších svátostí. Nejedná se o nic nařízeného, nikdo není k ničemu nucen, je proto zapotřebí maximální svobody pro každého. Je to opravdu pouze možnost.
  • Také pravidelné návštěvy před 1. pátkem budu telefonicky konzultovat s těmi, kterých se to týká.
  • Na 1. pátek jako obvykle bude ve farním kostele od 15 do 16 hod. možnost adorace před vystavenou Nejsvětější sv. oltářní a zároveň bude příležitost ke sv. smíření. Příležitost ke sv. smíření ve farním kostele bude především ve Svatém týdnu od pondělí 6. dubna. O podrobnostech budete informováni.
  • Všechny nabídky přijímejte ve svobodě, s maximální bezpečností a v souladu s požadavky nařízenými vládou ČR. Podrobnosti budou domlouvány telefonicky.
  • V průběhu týdne budete informováni o všem, co se týká Svatého týdne a Velikonoc. Všechny vás zdraví a žehná vám otec biskup Vojtěch, modlí se za vás a o modlitbu také prosí.

P. Ervín Jansa

***

S JEŽÍŠEM NA HOŘE

Projekt Diecézního katechetického centra v Brně pro dobu postní s přesahem ke 2. neděli velikonoční, rok 2020, nedělní cyklus A

blah_placici.jpg5. neděle postní: „Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“ (Mt 5,4)
Inspirace pro katechezi: Evangelium této neděle mluví o Ježíšově velikém zázraku – o vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45). Na začátku je popisováno utrpení, které prožívala rodina a přátelé nad Lazarovou smrtí. Můžeme zde najít spojitost s Ježíšovými slovy „Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni“ (Mt 5,4). S utrpením se setkáváme i v naší společnosti. Může se týkat přímo nás, našich přátel nebo úplně cizích lidí. Jsou dvě možnosti, jak se k utrpení postavit. Buď můžeme dělat, že utrpení je „tabu“, o kterém se nemluví, nebo můžeme utrpení prožívat společně a navzájem se podporovat. Z Ježíšova postoje jasně vyplývá, že druhá varianta je ta správná. Člověk, který je schopen odevzdat své utrpení Bohu, který soucítí s druhými a sdílí s nimi jejich trápení, získává nakonec od Boha útěchu. Dostává sílu utrpení nést a být oporou pro druhé (srov. Gaudete et exsultate, čl. 76). Ježíš jako pravý Bůh totiž opravdu může slíbit, že plačící budou potěšeni. To dokázal i v dnešním evangeliu. Buďme i my v tomto týdnu zvlášť citliví k druhým, nevyhýbejme se pomoci a naše vlastní utrpení svěřme Ježíši. 

CHCEME MÍT CITLIVÉ SRDCE
Malé děti: Pohladím smutného kamaráda.
Školáci: Smutného zkusím potěšit.
Mládež a dospělí: Všimnu si, když je někdo skleslý, promluvím s ním. 

Takhle krásně, milé děti, se nám zaplňuje Hora Blahoslavenství! Díky za vaše úsilí, Pán Ježíš je stále uprostřed nás.
P. Ervín

5_postni_lomnice.jpg