Jdi na obsah Jdi na menu

Historie farního kostela

dscn1928_small.jpgFarní kostel, zasvěcený Navštívení Panny Marie, je v pořadí druhým kostelem v dějinách Lomnice. První kostel stával na dnešním náměstí, kde nyní stojí mariánský sloup (z r. 1710). Byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli a sv. Vítu. Byl malých rozměrů a okolo byl hřbitov. Kdy byl tento kostelík postaven, nelze zjistit. Byl po třicetileté válce hodně poničen, opraven a znovu vysvěcen v r. 1650.
Novým majitelům lomnického panství nevyhovoval. Do našich zemí vítězně pronikal nový stavební sloh – baroko. Druhý majitel František Gabriel Serenyi se ihned pustil do stavby dnešního kostela r. 1669. Protože náměstí bylo již zastavěno v dnešní podobě a ve snaze, aby průčelí kostela bylo do náměstí, nebyla dodržena obvyklá dispozice, aby hlavní oltář směřoval k východu. Projektantem byl pravděpodobně (podle četných stavebních prvků zde se vyskytujících) italský architekt, na Moravě působící, Giovanni Pietro Tencalla. Základní kámen žehnal zábrdovický opat Gottfried Olenius 8. června 1669.  Ten doporučil hraběti též stavitele, který se osvědčil při stavbě kostela v Zábrdovicích, Pavla Wimbergera. Stavba však z neznámých důvodů se vlekla dlouho, takže zmíněný stavitel byl odvolán a stavba byla svěřena Janu Křtiteli Ernovi, který provedl asi z úsporných důvodů některé úpravy proti původnímu plánu. Zakladatel se nedožil dokončení stavby. Po smrti hraběte roku 1677 dohlížel nad výstavbou chrámu jeho bratr Jan Karel. Teprve během jeho vlády byl kostel roku 1682 benedikován, a to opět zábrdovickým opatem Oleniem. Od toho roku začal sloužit svým účelům, i když se nadále pokračovalo s dokončovacími pracemi a zřejmě až koncem roku 1683 byla tato stavba dokončena. Jeho vnitřní vybavování se protáhlo na dobu ještě delší. Pro nedostatek financí bylo vybavení chudé a různorodé. Nově vzniklý kostel získal rovněž nové zasvěcení, a to Navštívení Panny Marie. Konsekrován byl kostel teprve roku 1755 olomouckým biskupem Ferdinandem Juliem Troyerem, který zde tehdy konal generální vizitaci.
lomnic-1.jpgZa tři sta let existence kostela byly provedeny jen nepatrné změny v architektuře. Vnitřní zařízení, až na kostelní lavice (z r. 1789), pochází z let 1843-1858. Tehdy byl v Lomnici farářem P. Amand Kudrna, který byl velmi podnikavý. Odstranil nesourodé vedlejší oltáře a nahradil je novými. Nejprve dal zbudovat hlavní oltář. Architekturu volně stojícího hlavního oltáře navrhl Benedikt Edele, podle jeho návrhů vznikly pravděpodobně také čtyři boční oltáře a kazatelna. Oltářní obraz Navštívení Panny Marie zasazený mezi sloupy je značen J(osef) L(adislav) Šichan 1887. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému, sv. Aloisovi, autor obrazů je Birong a zadní sv. Františku Saleskému a sv. Barboře. Obrazy na nich maloval malíř z Brna Anderle.  Všechny pocházejí asi z poloviny 19. století.
435px--1.jpgPůvodní varhany z r. 1789 byly v r. 1959 nahrazeny novými. V padesátých letech 19. století byl zbudován „Boží hrob“. Pochází buď od sochaře Josefa Břenka, tehdy předního moravského sochaře, ale současně jsou úvahy, že autorem může být Benedikt Edele, anebo oba tvůrci na tomto díle spolupracovali. Je to dílo svého druhu zvláštní a ojedinělé.
V předsíni upoutá kříž s „dobrým lotrem“. Z téže doby jako kostel pochází i jiný památkový objekt: rotundovitá kaple sv. Antonína Paduánského, postavena pravděpodobně v roce 1670, která se stala kaplí hřbitovní, a kolem ní vznikl hřbitov.
Z úcty k místu, kde stál původní lomnický kostelík, měl být vztyčen Mariánský sloup. 14. března 1669 byl dán souhlas olomouckým biskupem, jak ke stavbě nového kostela, tak i ke vztyčení Mariánského sloupu. Monument byl zbudován v roce 1710 Mathiasem Thomasbergerem.

OPRAVY A REKONSTRUKCE
- v 5 etapách 1966-1971 byla obnoven fasáda celého kostela i věží
- v r. 1972 byly pořízeny nové zvony, ulité v Německu v Apoldě. Největší je zasvěcen sv. Cyrilu a Metoději, menší sv. Václavu
- v r. 1973 byl ulit zvon ve Zbraslavi u R. Manouška, zasvěcený sv. Vojtěchovi a sv. Prokopovi
- v r. 1993 byl pořízen zvon od J. Kadlece v Halenkově a byl zasvěcen sv. Ludmile a sv. Anežce České, všechny zvony jsou na elektrický pohon. Nejstarším zvonem je zvon P. Maria z r. 1691
- v letech 1982-1983 byla střecha kostela pokryta novými taškami
- v r. 2001 rekonstrukce přízemí farní budovy
- v r. 2004 oprava fasády fary do náměstí za pomoci Obecního úřadu v Lomnici
- od r. 2007 se postupně opravuje krov, střecha a římsa kostela za podpory Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje, Městyse Lomnice a hlavně z darů a sbírek farníků. Zahájena 1. etapa východního úžlabí a nároží.
- v r. 2008 2. etapa: západní úžlabí, nároží, římsa a výměna krytiny na obou stranách
- v r. 2009 kanalizace, odvedení vody od kostela i farní budovy
- v r. 2010 3. etapa: oprava střechy, krovu a římsy nad lodí kostela – východní část
- v r. 2011 provedeny nátěry bání věží a opravena terasa mezi věžemi a 4. etapa na západní straně kostela – střecha, krov a římsa
- v r. 2012 5. etapa: dokončena oprava krovu a střechy kostela – 2 přilehlé věžičky a zaoblení presbytáře
- v r. 2013 výměna střešní krytiny na budově fary
- v r. 2014-15 výměna střešní krytiny na hospodářských budovách a oprava fasády fary ve dvorní části
- v r. 2016 oprava fasády věží a průčelí kostela za podpory Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje a Městyse Lomnice
- v r. 2018 oprava fasády lodi a presbytáře kostela rovněž za podpory Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje a Městyse Lomnice