Jdi na obsah Jdi na menu

Historie farního kostela v Uníně

ObrazekUnín je stará obec a stojí na místě, kde kdysi bývalo Hradisko. Nejstarší písemná zmínka o Uníně pochází z roku 1349. Původní název obce zněl Ynyn, postupně se však měnil. V roce 1718 to byl Unin, v roce 1720 Hunin a od roku 1924 nese obec název Unín.

Na místě dnešního kostela stávala dříve dřevěná kaple. Kdy byla založena, není známo, ale první písemná zmínka o faře pochází z roku 1371. Tehdy koupil zdejší patronát od svých bratří Domaslava a Přečka Mikuláš z Trmačova, a tudíž zde tou dobou již musela stát. Patronát je souhrn práv (např. dosazovat faráře) a povinností (např. financovat opravy a provoz) správce kostela. V následujících letech jsou známi držitelé patronátního práva, ale kněží nikoli. Ve druhé polovině 16. století byla fara nekatolickou. V letech 1630-1784 byla hunínská dřevěná kaple lomnickou filiálkou a pravidelně sem koňmo jezdíval tamní pan kaplan.

V roce 1784 ji císař Josef II. svým dekretem povýšil na farní kostel. Rovněž zde byl ustanoven stálý kněz, cisterciák ze Žďáru P. Heidenrik Setelein. K farnosti kromě Hunína patřily ještě další obce: Bukovina, Hajánky, Hájek, Hluboká, Jamné a Rohozec. V té době farnost čítala 1427 duší.

ObrazekDne 13. listopadu 1789 zničil farní kostel požár. Bylo rozhodnuto postavit nový, zděný. Stavba byla dokončena v poměrně krátké době, a to roku 1792. Tento pozdně barokní chrám byl posléze zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Zprvu se v něm, s výjimkou hlavního oltáře, nenacházela téměř žádná vnitřní výzdoba a vybavení, a tak se všichni správcové kolatury (farního obvodu) spolu s farníky museli po celá desetiletí starat o postupné vybavení kostela. V roce 1873 byly pořízeny boční oltáře.

Roku 1885 se v hunínské farnosti konaly svaté misie, kterých se zúčastnilo 1.500 věřících. V témže roce udělil brněnský biskup František Saleský Bauer 200 biřmovancům v Huníně svátost biřmování.

ObrazekZ peněžitých darů věřících na vybavení kostela bylo roku 1907 zbudováno první barevné okno za 410 K. Zbývajících pět oken, každé za cenu 550 K, přibylo v roce 1912.

Na severní straně kostela se nacházel starý hřbitov, ten však byl k 31.12.1899 zrušen. Nový hřbitov v majetku církve byl zřízen v roce 1900 ve vzdálenosti 300 m od obce.

V roce 1922 byl zakoupen a 26. 11. posvěcen a ještě týž den vytažen a zavěšen ve věži druhý zvon. Jeho cena byla 1.200 Kč a nesl nápis "Zbudováno od farníků 1922". V roce 1924 zakoupili manželé Hlaváčkovi z Hunína za 3.650 Kč třetí zvon o váze 115 kg. Téhož roku byla farní obec přejmenována na Unín.

ObrazekDne 4. 7. 1929 se nad Unínem přehnala vichřice, která strhla kostelní věž. Ještě v témže roce, a to 28. září, byla za vydatné pomoci farníků opravena a pobita měděným plechem. Náklady dosáhly výše 25.000 Kč. V době druhé světové války byly dva větší zvony staženy (8. 4. 1942) z věže a použity pro válečné účely. Nové zvony byly opět pořízeny až v roce 1991. Zhotovil je mistr zvonař Josef Tkadlec z Halenkova. Posvěceny byly 28. 7. Msgr. Ludvíkem Horkým, prelátem a biskupským vikářem brněnské diecéze.

V roce 1973 zásluhou pana faráře Leopolda Černého započala rozsáhlá oprava fasády kostela, střešní krytiny a půdního prostoru. Tyto práce probíhaly za ztížených podmínek a skončily po 4 letech. Další rekonstrukční práce se týkaly vnitřního vybavení kostela: nová elektroinstalace, položení mramorové dlažby v presbytáři, oprava varhan, přístavba místnosti k sakristii a mnoho dalších věcí se mohlo uskutečnit díky obětavosti farníků.

20. 7. 1985 zemřel P. Leopold Černý, a farnost byla administrována z Drásova, dále z Černé Hory a od roku 2007 z Lomnice u Tišnova.

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA V UNÍNĚ

 

1. Setelein Heidenricus 1784 - 13. 11. 1789  (zemřel) 
  Farnost spravoval kooperátor lomnický Franciscus Demel.

2. Jahoda Egidius 

1. 5. 1790 - 4. 12. 1795  
3. Veselý Vincenc  10. 3. 1795 - 14. 12. 1809  (zemřel) 
4. Chloupek František  1. 4. 1810 - 1820   
5. Hubáček Josef  1820 - 1828   
6. Jedlička Jan  1828 - 13. 7. 1832  (zemřel) 
7. Král Tomáš  13. 2. 1833 - 4. 2. 1864  (zemřel) 
8. Škarda Alois  10. 6. 1864 - 1871   
9. Koktavý Jan  21. 8. 1871 - 7. 6. 1889  (zemřel) 
10. Zvejška František  16. 10. 1888 - 12. 3. 1890   
11. Kotlinský Arnošt  1. 7. 1890 - 10. 5. 1896   
12. Rábl Tomáš  6. 8. 1896 - 1. 8. 1905  
13. Soušek Cyril  1. 12. 1905 - 1. 10. 1918   
14. Fišar Josef  1. 1. 1919 - 1. 3. 1937   
15. Černý Leopold  22. 3. 1938 - 20. 7. 1985  (zemřel) 
16. Nestrojil František  1. 8. 1985 -   
17. Požár Josef  farář v Černé Hoře   
18. Valentík Vladislav farář v Černé Hoře   
19. Jansa Ervín farář v Lomnici u Tišnova, od r. 2007  

 

Obrazek

 

 

 

Zdroje informací:
http://mesta.obce.cz/vismo/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17463&id=1010&p1=67
http://www.regiontisnovsko.cz/fx/cz/attractionlist/v-138/at-10
Leták vydaný r. 1992 u příležitosti 200. výročí trvání chrámu sv. Petra a Pavla v Uníně